Villkor

Allmänna villkor NL 2

Denna webbplats drivs av Shilaboost . På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss", "vår" och "entreprenör" till Shilaboost . Shilaboost erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, förutsatt att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss, engagerar du dig i vår "Tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Användarvillkor", "Villkor"), inklusive dessa ytterligare villkor och policyer hänvisas till häri och/eller tillgänglig via hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och/eller bidragsgivare till innehåll.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor och villkor i detta avtal får du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor anses vara ett erbjudande är godkännandet uttryckligen begränsat till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den nuvarande butiken ska också omfattas av användarvillkoren. Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter att ändringar har publicerats innebär att du accepterar dessa ändringar.

Vår butik finns på Shopify Inc. De förser oss med e-handelsplattformen online som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.

Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du är minst myndig i din stat eller provins där du bor, eller att du är myndig i din stat eller provins där du bor och att du har gett oss ditt samtycke till behålla alla dina minderåriga familjemedlemmar att använda denna webbplats.
Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt ändamål och du får inte heller, när du använder tjänsten, bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).
Du får inte överföra några maskar eller virus eller någon kod av destruktiv karaktär.
Ett brott mot eller brott mot något av Villkoren kommer att resultera i ett omedelbart uppsägning av dina tjänster.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst vägra service till någon av vilken anledning som helst.
Du förstår att ditt innehåll (inte inklusive kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och involvera (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att överensstämma med och anpassa till tekniska krav för att ansluta nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad under överföring över nätverk.
Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja vidare eller utnyttja någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller tillgång till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss .
Rubrikerna som används i detta avtal ingår endast för bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

ARTIKEL 1 - DEFINITIONER

I dessa förhållanden gäller följande definitioner:

Betänketid: den tid inom vilken konsumenten kan utöva sin ångerrätt;

Konsument: den fysiska person som inte agerar i utövandet av ett yrke eller verksamhet och som ingår ett distansavtal med företagaren;

Dag: 2023-12-23

Varaktighetstransaktion : ett distansavtal som avser en serie produkter och/eller tjänster, vars leverans- och/eller köpskyldighet är spridd över tiden;

Hållbar databärare: alla medel som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som är riktad till honom personligen på ett sätt som möjliggör framtida konsultation och oförändrad återgivning av den lagrade informationen.

Ångerrätt : möjligheten för konsumenten att häva distansavtalet inom ångerfristen;

Entreprenör : den fysiska eller juridiska person som erbjuder produkter och/eller tjänster på distans till konsumenter;

Distansavtal: ett avtal där det inom ramen för ett av företagaren organiserat system för distansförsäljning av produkter och/eller tjänster exklusivt utnyttjas en eller flera tekniker för distanskommunikation fram till och med avtalets ingående. ;

Fjärrkommunikationsteknik: innebär som kan användas för att sluta avtal utan att konsument och företagare samtidigt befinner sig i samma rum.

Allmänna villkor: de nuvarande allmänna villkoren för företagaren.

ARTIKEL 2 - ENTREPRENÖRENS IDENTITET

• E-postadress: Info.shilaboost.nl

• Handelskammaren: 85477516

• Momsnummer: NL823807071B01

• Adress: Willemsparkweg 136 (ingen besöksadress och/eller returadress. Returer till denna adress kommer inte att ersättas)

ARTIKEL 3 - TILLÄMPLIGHET

Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från företagaren och för alla distansavtal och beställningar som ingås mellan företagaren och konsumenten.

Innan distansavtalet ingås kommer texten i dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt, innan distansavtalet ingås, kommer det att anges att de allmänna villkoren kan ses hos företagaren och de kommer att skickas kostnadsfritt så snart som möjligt på begäran av konsumenten.

Om distansavtalet ingås elektroniskt, trots föregående stycke och innan distansavtalet ingås, kan texten i dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att den kan läsas av konsumenten. enkelt lagras på en hållbar databärare. Om detta inte rimligen är möjligt kommer det innan distansavtalet ingås att anges var de allmänna villkoren kan ses elektroniskt och att de kommer att skickas kostnadsfritt elektroniskt eller på annat sätt på begäran av konsumenten.

För det fall att utöver dessa allmänna villkor även specifika produkt- eller tjänstevillkor gäller gäller andra och tredje styckena i tillämpliga delar och vid motstridiga allmänna villkor kan konsumenten alltid förlita sig på att tillämplig bestämmelse som är mest fördelaktig för honom.

Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid något tillfälle är helt eller delvis ogiltiga eller upphävs, kommer återstoden av avtalet och dessa villkor att förbli i kraft och bestämmelsen i fråga kommer omedelbart att ersättas i ömsesidigt samråd genom en bestämmelse som den ursprungliga så nära som möjligt.

Situationer som inte regleras i dessa allmänna villkor måste bedömas "i andan" i dessa allmänna villkor.

Eventuella osäkerheter angående tolkningen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra villkor måste tolkas "i andan" av dessa allmänna villkor.

ARTIKEL 4 - ERBJUDANDET

Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller görs förenat med villkor kommer detta uttryckligen att framgå av erbjudandet.

Erbjudandet är utan förpliktelser. Företagaren har rätt att ändra och anpassa utbudet.

Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en bra bedömning av erbjudandet. Om företagaren använder bilder är dessa en sann representation av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Uppenbara misstag eller fel i erbjudandet binder inte företagaren.

Alla bilder och specifikationer i erbjudandet är vägledande och kan inte ge upphov till ersättning eller uppsägning av avtalet.

Bilder på produkter är en sann representation av de produkter som erbjuds. Företagaren kan inte garantera att färgerna som visas exakt motsvarar de verkliga färgerna på produkterna.

Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är förknippade med att acceptera erbjudandet. Detta gäller särskilt:

priset, exklusive förtullningskostnader och importmoms. Dessa extra kostnader kommer att stå på kundens bekostnad och risk. Post- och/eller budtjänst kommer att använda specialarrangemanget för post- och budtjänster när det gäller import. Denna ordning gäller om varorna importeras till EU:s bestämmelseland, vilket även är fallet i detta fall. Post- och/eller budtjänsten uppbär momsen (oavsett om det är tillsammans med tullklareringskostnaderna eller inte) från mottagaren av varorna;

eventuella fraktkostnader;

det sätt på vilket avtalet kommer att ingås och vilka åtgärder som krävs för detta;

huruvida ångerrätten gäller eller inte;

betalningssätt, leverans och utförande av avtalet;

perioden för godkännande av erbjudandet, eller den period inom vilken företagaren garanterar priset;

taxans belopp för distanskommunikation om kostnaderna för att använda tekniken för distanskommunikation beräknas på en annan grund än den ordinarie grundtaxan för det kommunikationsmedel som används;

om avtalet arkiveras efter att det ingåtts, och i så fall hur det kan konsulteras av konsumenten;

det sätt på vilket konsumenten, innan avtalet ingås, kan kontrollera de uppgifter som han lämnat inom ramen för avtalet och, om så önskas, återställa dem;

alla andra språk på vilka avtalet, förutom nederländska, kan ingås;

de uppförandekoder som företagaren har underkastat sig och det sätt på vilket konsumenten kan läsa dessa uppförandekoder elektroniskt; och

distansavtalets minimilängd vid en långsiktig transaktion.

Valfritt: tillgängliga storlekar, färger, typ av material.

ARTIKEL 5 - AVTALET

Avtalet ingås, med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4, vid tidpunkten för konsumentens godkännande av erbjudandet och iakttagande av de uppställda villkoren.

Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt, bekräftar företagaren omedelbart mottagandet av godkännandet av erbjudandet elektroniskt. Så länge mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats av företagaren kan konsumenten säga upp avtalet.

Om avtalet ingås elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra elektronisk överföring av data och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.

Företagaren kan – inom rättsliga ramar – informera sig om huruvida konsumenten kan uppfylla sina betalningsförpliktelser, samt alla de fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om företagaren med utgångspunkt i denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att avslå en beställning eller begäran med motivering eller att till utförandet förena särskilda villkor.

Företagaren kommer att skicka följande information till konsumenten med produkten eller tjänsten, skriftligen eller på ett sådant sätt att den kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare:

1. besöksadressen till företagarens filial dit konsumenten kan gå med klagomål;

2. de villkor under vilka och det sätt på vilket konsumenten kan utöva ångerrätten, eller ett tydligt uttalande om uteslutning av ångerrätten;

3. information om garantier och befintlig service efter försäljning;

4. informationen som ingår i artikel 4.3 i dessa villkor, såvida inte företagaren redan har lämnat denna information till konsumenten innan avtalet ingicks;

5. kraven för att säga upp avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är på obestämd tid.

Vid varaktighetsaffär gäller bestämmelsen i föregående stycke endast den första leveransen.

Varje avtal ingås under suspensiva villkor om tillräcklig tillgång på produkterna i fråga.

ARTIKEL 6 – ÅNGERRÄTT

Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att säga upp avtalet utan att ange skäl inom 14 dagar. Denna betänketid börjar dagen efter mottagandet av produkten av konsumenten eller en representant som i förväg utsetts av konsumenten och gjorts känd för företagaren.

Under ångerfristen kommer konsumenten att hantera produkten och förpackningen varsamt. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning det är nödvändigt för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utövar sin ångerrätt kommer han att returnera produkten till företagaren med alla medföljande tillbehör och - om det är rimligt möjligt - i originalskick och förpackning, i enlighet med rimliga och tydliga instruktioner från företagaren.

Om konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt är han skyldig att informera företagaren om detta inom 14 dagar från mottagandet av produkten. Konsumenten ska meddela detta genom ett skriftligt meddelande/e-post. Efter att konsumenten har angett att han vill utnyttja sin ångerrätt ska kunden returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten ska bevisa att den levererade varan har returnerats i tid, till exempel genom leveransbevis.

Om kunden efter utgången av de perioder som avses i punkterna 2 och 3 inte har angett att han vill utöva sin ångerrätt eller inte har returnerat produkten till företagaren är köpet ett faktum.

ARTIKEL 7 - KOSTNADER VID ÅTERTAGANDE

Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt kommer kostnaderna för att returnera produkterna stå för konsumenten.

Om konsumenten har betalat ett belopp kommer företagaren att återbetala detta belopp så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter uppsägningen. Detta är under förutsättning att produkten redan har mottagits tillbaka av onlineåterförsäljaren eller att avgörande bevis på fullständig retur kan tillhandahållas.

ARTIKEL 8 - UNDANTAG FRÅN ÅNGERRÄTT

Företagaren kan utesluta konsumentens ångerrätt för produkter som beskrivs i punkterna 2 och 3. Undantaget från ångerrätten gäller endast om företagaren tydligt har angett detta i erbjudandet, åtminstone i tid innan avtalet ingicks.

Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för produkter:

1. som har skapats av företagaren i enlighet med konsumentens specifikationer;

2. som är tydligt personliga till sin natur;

3. som inte kan återlämnas på grund av sin natur;

4. som kan försämras eller åldras snabbt;

5. vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte har något inflytande över;

6. för lösa tidningar och tidskrifter;

7. för ljud- och videoinspelningar och datorprogram som konsumenten har brutit förseglingen av.

8. för hygienprodukter som konsumenten har brutit förseglingen av.

Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för tjänster:

1. avseende inkvartering, transport, restaurangverksamhet eller fritidsverksamhet som ska bedrivas ett visst datum eller under viss tid;

2. vars leverans har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke innan ångerfristen har löpt ut;

3. angående vadhållning och lotterier.

ARTIKEL 9 - PRISET

Jag förbehåller mig rätten att ändra priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds under den giltighetstid som anges i erbjudandet, även till följd av ändringar i momssatser.

Utan hinder av föregående stycke får företagaren erbjuda produkter eller tjänster med rörliga priser, vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden och som företagaren inte har inflytande över. Detta ansvar för fluktuationer och att eventuella angivna priser är riktpriser framgår av erbjudandet.

Prishöjningar inom 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om de är en följd av lagbestämmelser eller bestämmelser.

Prishöjningar från 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om företagaren har föreskrivit detta och:

1. dessa är resultatet av rättsliga föreskrifter eller bestämmelser; eller

2. Konsumenten har rätt att häva avtalet med verkan från och med den dag då prishöjningen träder i kraft.

Enligt artikel 5.1 i lagen om omsättningsskatt 1968 sker leveransplatsen i det land där transporten påbörjas. I detta fall sker denna leverans utanför EU. Efter detta kommer post- eller budtjänsten att uppbära importmoms eller tullklareringskostnader från kunden. Därför kommer ingen moms att tas ut av företagaren.

Alla priser är med reservation för tryck- och tryckfel. Inget ansvar accepteras för konsekvenserna av tryck- och tryckfel. Vid tryck- och tryckfel är företagaren inte skyldig att leverera varan till felaktigt pris.

ARTIKEL 10 - KONFORMITET OCH GARANTI

Företagaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, rimliga krav på tillförlitlighet och/eller användbarhet och de lagbestämmelser som finns på datumet för avtalets ingående och/eller regeringen föreskrifter. Om överenskommet garanterar företagaren även att produkten är lämplig för annat än normalt bruk.

En garanti som tillhandahålls av företagaren, tillverkaren eller importören påverkar inte de lagliga rättigheter och anspråk som konsumenten kan göra gällande mot företagaren enligt avtalet.

Eventuella defekter eller felaktigt levererade produkter ska anmälas skriftligen till företagaren inom 14 dagar efter leverans. Produkter ska returneras i originalförpackning och i nyskick.

Företagarens garantitid motsvarar tillverkarens garantitid. Företagaren ansvarar dock aldrig för produkternas slutliga lämplighet för varje enskild applikation av konsumenten, och inte heller för några råd angående användning eller tillämpning av produkterna.

Garantin gäller inte om:

Konsumenten har reparerat och/eller redigerat de levererade produkterna själv eller låtit reparera och/eller redigera dem av tredje part;

De levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller på annat sätt behandlats vårdslöst eller strider mot företagarens instruktioner och/eller på förpackningen;

Felet är helt eller delvis en följd av föreskrifter som regeringen har ställt eller kommer att ställa med hänsyn till arten eller kvaliteten på de material som används.

ARTIKEL 11 – PERSONUPPGIFTER
Ditt inlämnande av personlig information via butiken är föremål för vår integritetspolicy. För att se vår integritetspolicy.


AVSNITT 12 - FEL, ONEXAKTIGHETER OCH UNDANTAG
Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i Tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, produktfraktavgifter, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden, och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har gjort din beställning) . .
Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive men inte begränsat till prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget specificerat uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats bör tas för att indikera att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.


AVSNITT 13 - ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOR
Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan.
Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller tjänsten efter att eventuella ändringar har publicerats i dessa användarvillkor innebär att du accepterar dessa ändringar.